A xangada de pedra no camiño da Unión de Estados Ibéricos / La balsa de piedra hacia la Unión de Estados Ibéricos

Versión en castelán ao remate da versión galega*

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais

http://www.igadi.org/web/analiseopinion/a-xangada-de-pedra-no-camino-da-union-de-estados-ibericos

IGADI. Tempo Exterior. Revista de análise e estudos internacionais. Opinión e análise.
A xangada de pedra no camiño da Unión de Estados Ibéricos.
María Xosé Porteiro. Membro do Consello Reitor do IGADI.
6 de xuño, 2018.

O contexto internacional máis próximo, está a mudar, superado o statu quo saído da segunda guerra mundial e despois da caída do muro de Berlín no século pasado. A actual globalización económica impón novos procesos e hai tensións centrífugas e centrípetas na visión e conformación das realidades nacionais, e tamén nas plataformas multilaterais. O poder dos Estados-Nación baseáse nas súas fortalezas armamentística e económica, pero emerxen outros conceptos como o poder dimanado da capacidade para ter influencia. Isto é: xerar modelos distintos, imaxinar escenarios atrevidos, atopar oportunidades novas… que posibilitan outro tipo de alianzas estratéxicas cara ao futuro ás que hai que adiantarse para non perder esa posibilidade de influencia.

Unha destas mudanzas radica en que a Unión Europea deixe de ser o embigo do mundo desenvolvido pero mantendo unha posición prevalente para o que precisa desprenderse do eurocentrismo, convertido nun egocentrismo cego perante as novidades que experimenta o panorama internacional. Así o anuncian as súas reiteradas actuacións por fóra dos obxectivos fundacionais, como a incapacidade con que aborda o dereito de asilo para as persoas refuxiadas, ou o desinterese polas persoas con que se impuxeron as medidas anti-crise. Neste contexto, a esquerda europea aparece cun progresivo declive desde a fin da guerra fría. Fracasados os proxectos comunistas ou do “socialismo real”, os partidos socialistas europeos afastados do marxismo-leninismo deron paso a proxectos socialdemócratas, con vocación de ocupar o centro político, coa que xustificaron reiterados pactos con dereitas máis ou menos aceptables a prol da “estabilidade”, ata chegar a actual situación de estancamento e perda de peso no conxunto da esquerda internacional fronte ao éxito dos modelos neo conservadores que afirman a vixencia dos sistemas capitalistas.

Neste contexto, a extraordinaria posición xeoestratéxica da península ibérica, de vital importancia pola a veciñanza e conectividade con África, o Arco Atlántico, as relacións transatlánticas, con iberoamérica e coa África lusófona, aparece como unha oportunidade á que se debe engadir o feito de que os estados español e portugués conforman un grande espazo cultural que ten tamén un innegable potencial económico, e unha hipoteticamente importante capacidade de influencia. Neste enfoque, Galiza ocupa -ou debera ocupar- un lugar preminente por ser o ponto de encontro histórico de ambas as dúas culturas, das que participa sen perder a súa persoalidade, e doadamente podería aspirar a converterse na conexión natural entre pobos que viviron de costas durante séculos.

Doutra banda, pero simultaneamente, o estado español está a comezar unha nova Transición con características distintas á do 78 porque chega en democracia, cunha cidadanía madura e afeita a pensar desde os dereitos recoñecidos, con máis cultura política e con ferramentas abondo para conformar o seu criterio e convertilo en votos. Isto pasa cando a descentralización do Estado español, a partir do anterior consenso constitucional, é cuestionada por non dar resposta a demandas que truncou o golpe militar contra a segunda república. Esta fórmula, que resultou útil durante catro décadas demostrou, co tempo, que non zanxaba asuntos pendentes que se reactivaron sen atopar unha resposta política consonte coa súa trascendencia. A cuestión territorial é o gran problema pendente en Catalunya e Euskadi, non tanto na Galiza actual mália que na etapa anterior as vindicacións ían a un ritmo semellante, e está a ser, de facto, o motivo principal de desencontro e inestabilidade política a día de hoxe, unido ás consecuencias económicas e sociais da crise económica e institucional derivada do crack de 2008 e a febleza da UE e das alternativas de esquerda no novo panorama económico e político.

As fórmulas ofrecidas pola UE para a saída da crise resultaron eficaces desde o ponto de vista da oligarquía económica pero supuxeron un alto prezo para as clases medias e baixas dos países con menor capacidade de resistencia, nomeadamente Grecia e Portugal, e tamén España, mália ser a cuarta economía da Unión. España sofriu un grave castigo pola sumisión gubernamental ante os ditames externos. O PP gañara as eleccións de 2011 cun discurso que desacreditaba aos gobernos de esquerdas anteriores facéndoos culpables dunha crise cuxo impacto xerou perdas terribles en fuxida de talentos, aparición dos traballadores pobres, empobrecemento xeralizado da cuarta parte da poboación, a crise das pensións, o insoportable endebedemento público, mentres as grandes fortunas viron medrar expoñencialmente as súas gañancias e a propia banca recibíu inxeccións millonarias a costa do sacrificio da poboación que honradamente pagou -e segue a pagar, a parte máis dura destas medidas-. A emerxencia de novos partidos, tanto no arco da dereita como da esquerda, non resolveu esta tensión que, incluso, medrou pola inexperiencia no exercicio da política das institucións das forzas emerxentes. E en paralelo á dura xestión da crise, agromou o fenómeno da corrupción xeneralizada desde as institucións ou a insumisión fiscal de grandes capitais, coa consecuente perda de confianza da cidadanía no relativamente recente sistema democrático.

A opción progresista de Grecia frustouse por un premeditado acoso e derrubo que sumíu ao país nunha situación de apatía e desesperanza da que vai saíndo moi de vagar, cun terrible custe social e o descrédito da “nova política”. Dos tres países, só o caso portugués desmontou a Idea instalada na opinión pública, por mor da teimuda xustificación emanada do Banco Central Europeo, do FMI e dos grupos de presión financeiros e comerciais afíns á dereita política, da inviabilidade das políticas progresistas. Tamén hai que considerar que en Portugal non tiveron que afrontar problemas estructurais coma o soberanista en España.

Pero ainda que as situacións non son idénticas, España e Portugal teñen similitudes que farían posible un entendemento a futuro de ambos os gobernos. Desde unha perspectiva conxuntural, hai que ter en conta o xiro que supuxo a moción de censura do 31 de maio, para a alternancia das políticas conservadoras con outras, previsiblemente, das esquerdas, para o que Portugal pode servir como inspiración dado o éxito das súas fórmulas para a gobernanza e a confluencia ideolóxica. E cunha visión máis ampla, volvendo a análise anterior da posición conxunta xeoestratéxica e cultural, e desde un ponto de vista desprexuizado e abondo ambicioso, podería pensarse na oportunidade duha posible alianza política que lembraría aquela jangada de pedra que maxinara Saramago cando, en 1986, España e Portugal entraron na UE.

A propia evolución da situación política no mundo, e nomeadamente neste caso que nos ocupa de Portugal e España cos seus propios procesos internos no contexto da crise europea, abre un espazo de oportunidade para configurar unha nova realidade política, cultural e económica, mediante o establecemento dunha folla de ruta entre Galicia, Euskadi, Cataluña, o resto de España, e Portugal, cara a constitución -nun futuro non inmediato pero tampouco tan lonxano- dunha confederación ibérica de nacións, ou unha confederación de pobos ibéricos. O seguinte chanzo podería ser o paso da monarquía española a unha república federalque se integraría naqueloutra confederación maior. Pero iso requeriría de máis tempo. En todo caso, a resultante debera ser unha Unión de Estados Ibéricos que permitiría avanzar, a maiores, cara a creación dun ente plurinacional e multilateral, ao xeito da Commonwealth, onde se puidesen incorporar aqueles países de todas as linguas e culturas ibéricas para conformar unha rede de apoio mutuo e comercial que daría unha posición de forza e influencia mundial a un novo espazo común multibérico. Sempre salvagardando a propia soberanía, pero como unha alianza que teña en conta -e saiba rendabilizar- a forza da súa unión. Falamos de oitocentos millóns de falantes en español, portugués e galego, sen esquecer o euskera e o catalán e un territorio extendido por catro continentes.

Se cadra, non é tempo de andar con ensoñaciónse, pero cando alguén pensou que para ser cidadán non tiña por que nacer nun berce aristocrático, tamén estaba a ter un soño semellante. Ou cando alguén chegou á conclusión de que o feminino non era un sexo secundario, senón igual ca o masculino, estaba a ter unha ocurrencia similar, como tamén aconteceu cando alguén soñou unha noite que a cor ou a raza non podían ser causa de inferioridade. Para que os soños se fagan realidade, primeiro hai que telos e procurar que congreguen a xente loitadora, capaz de avanzar porque crea neles e na posibilidade de darlle a volta en positivo a situacións ata o daquela nunca abordadas.

— — — — —

*Traducción al castellano:

LA BALSA DE PIEDRA HACIA LA UNIÓN DE ESTADOS IBÉRICOS

El contexto internacional más próximo está cambiando, superado el  statu  quo salido de la segunda guerra mundial y después de la caída del muro de Berlín en el siglo pasado. La actual globalización económica impone nuevos procesos y hay tensiones  centrífugas y  centrípetas en la visión y conformación de las realidades nacionales, y también en las plataformas multilaterales. El poder de los Estados-Nación  se basa en sus fortalezas  armamentística y económica, pero emergen otros conceptos como el poder  dimanado de la capacidad para tener influencia. Esto es: generar modelos distintos, imaginar escenarios atrevidos, encontrar oportunidades nuevas… que posibilitan otro tipo de alianzas estratégicas hacia el futuro a las que hay que adelantarse para no perder esa posibilidad de influencia.

Uno de estos cambios radica en que la Unión Europea deje de ser el ombligo del mundo desarrollado pero manteniendo una posición  prevalente para lo cual precisa desprenderse del  eurocentrismo, convertido en un  egocentrismo ciego, ante las novedades que experimenta el panorama internacional. Así lo anuncian sus reiteradas actuaciones que la alejan de sus objetivos fundacionales, como la incapacidad con que aborda el derecho de asirlo para las personas refugiadas, o el desinterés por las personas con que se impusieron las medidas  anti-crisis. En este contexto, la izquierda europea aparece con un progresivo declive desde el fin de la guerra fría. Fracasados los proyectos comunistas o del “socialismo real”, los partidos socialistas europeos alejados del marxismo- leninismo dieron paso a proyectos socialdemócratas, con vocación de ocupar el centro político, con la que justificaron reiterados pactos con derechas más o menos aceptables a favor de la “estabilidad”, hasta llegar la actual situación de estancamiento y pérdida de peso en el conjunto de la izquierda internacional frente al éxito de los modelos  neo conservadores que afirman la vigencia de los sistemas capitalistas.

En este contexto, la extraordinaria posición  geoestratéxica de la península ibérica, de vital importancia por los países vecinos y por su conectividad con África, el Arco Atlántico, las relaciones trasatlánticas, Iberoamérica y el África  lusófona, aparece como una oportunidad a la que se debe añadir el hecho de que los estados español y portugués conforman un grande espacio cultural que tiene también un innegable potencial económico y una, hipotéticamente, importante capacidad de influencia. En este enfoque, Galicia ocupa -o debera ocupar- un lugar  preminente por ser el  punto de encuentro histórico de ambas culturas, de las que participa sin perder su  personalidad y fácilmente podría aspirar a convertirse en la conexión natural entre pueblos que vivieron de espaldas durante siglos.

Por otro lado, pero simultáneamente, el estado español está comenzando una nueva Transición con características distintas a la del 78 porque llega en democracia, con una ciudadanía madura y acostumbrada a pensar desde los derechos reconocidos, con más cultura política y con herramientas suficientes para conformar su criterio y  convertirlo en votos. Esto ocurre cuando la descentralización del Estado español, a partir del anterior consenso constitucional, es cuestionada por no dar respuesta a demandas que truncó el golpe militar contra la segunda república. Esta fórmula, que resultó útil durante cuatro décadas, demostró, con el tiempo, que no  zanjaba asuntos pendientes que se reactivaron sin encontrar una respuesta política en consonancia con su  trascendencia. La cuestión territorial es el gran problema pendiente en Catalunya y Euskadi, no tanto en la Galicia actual, pese a que en la etapa anterior las  reivindicaciones iban a un ritmo semejante, y está siendo, de facto, el motivo principal de desencuentro e inestabilidad política a día de hoy, unido a las consecuencias económicas y sociales de la crisis económica e institucional derivada del  crack de 2008 y la debilidad de la UE y de las alternativas de izquierda en el nuevo panorama económico y político.

Las fórmulas ofrecidas por la UE para la salida de la crisis resultaron eficaces desde el  punto de vista de la oligarquía económica pero supusieron un alto precio para las clases medias y bajas de los países con menor capacidad de resistencia, especialmente Grecia y Portugal, y también España,  aún siendo la cuarta economía de la Unión. España  sufrió un duro castigo por la  sumisión  gubernamental ante los dictámenes externos. El PP había ganado las elecciones de 2011 con un discurso que desacreditaba a los gobiernos de izquierdas anteriores haciéndolos culpables de una crisis cuyo impacto generó pérdidas terribles en huida de talentos, aparición de los trabajadores pobres,  empobrecemento  generalizado de la cuarta parte de la población, la crisis de las pensiones, el insoportable  endeudamiento público… mientras las grandes fortunas vieron crecer  exponencialmente sus  ganancias y la propia banca  recibió inyecciones millonarias a costa del sacrificio de la población que honradamente pagó -y sigue pagando, la parte más dura de estas medidas-. La emergencia de nuevos partidos, tanto en el arco de la derecha como de la izquierda, no resolvió esta tensión que, incluso, creció por la inexperiencia en el ejercicio de la política en las instituciones de las fuerzas emergentes. Y en paralelo a la dura gestión de la crisis, apareció el fenómeno de la corrupción generalizada desde las instituciones o la insumisión fiscal de grandes capitales, con la consecuente pérdida de confianza de la ciudadanía en el relativamente reciente sistema democrático.

La opción progresista de Grecia se frustró por un premeditado acoso y derribo que  sumió al país en una situación de apatía y desesperanza de la que va saliendo muy lentamente, con un terrible coste social y el descrédito de la “nueva política”. De los tres países, sólo el caso portugués desmontó la idea instalada en la opinión pública, por mor de la empecinada justificación emanada del Banco Central Europeo, del FMI y de los grupos de presión financieros y comerciales afines a la derecha política, de la inviabilidad de las políticas progresistas. También hay que considerar que en Portugal no tuvieron que afrontar problemas  estructurales como el soberanista en España.

Pero  aunque las situaciones no son idénticas, España y Portugal tienen similitudes que harían posible un entendimiento a futuro de ambos gobiernos. Desde una perspectiva coyuntural, hay que tener en cuenta el giro que supuso la moción de censura de 31 de mayo, para la alternancia de las políticas conservadoras con otras, previsiblemente, de izquierdas, para lo cual Portugal puede servir como inspiración dado el éxito de sus fórmulas para la  gobernanza y la confluencia ideológica. Y con una visión más amplia, volviendo el análisis anterior de la posición conjunta  geoestratéxica y cultural, y desde un  punto de vista  desprejuiciado y bastante ambicioso, podría pensarse en la oportunidad  de una posible alianza política que recordaría aquella Jangada de pedra (Balsa de piedra) que imaginara Saramago cuando, en 1986, España y Portugal entraron en la UE.

La propia evolución de la situación política en el mundo, y notablemente en este caso que nos ocupa de Portugal y España con sus propios procesos internos en el contexto de la crisis europea, abre un espacio de oportunidad para configurar una nueva realidad política, cultural y económica, mediante el establecimiento de una hoja de ruta entre Galicia, Euskadi, Cataluña, el resto de España, y Portugal, hacia la constitución -en un futuro no inmediato pero tampoco tan  lejano- de una confederación ibérica de naciones, o una confederación de pueblos ibéricos. El siguiente escalón podría ser el paso de la monarquía española a una república  federal que se integraría en aquella otra confederación mayor. Pero eso requeriría de más tiempo. En todo caso, la resultante debería ser una Unión de Estados Ibéricos que permitiría avanzar, a mayor abundamiento, hacia la creación de un ente plurinacional y multilateral, al estilo de la  Commonwealth, donde se pudieran incorporar aquellos países de todas las lenguas y culturas ibéricas para conformar una red de apoyo mutuo y comercial que daría una posición de fuerza e influencia mundial a uno nuevo espacio común  multibérico. Siempre salvaguardando la propia soberanía, pero como una alianza que tenga en cuenta -y sepa  rentabilizar- la fuerza de su unión. Hablamos de ochocientos millones de hablantes en español, portugués y gallego, sin olvidar el  euskera y el catalán, y un territorio  extendido por cuatro continentes.

Tal vez no estemos en tiempo de andar con  ensoñaciones, pero cuando alguien pensó que para ser ciudadano no tenía por quénacer en una cuna aristocrática, también estaba teniendo un sueño semejante. O cuando alguien llegó a la conclusión de que el femenino no era un sexo secundario, sino igual que el masculino, estaba teniendo una  ocurrencia similar, como también aconteció cuándo alguien soñó una noche que el color o la raza no podían ser causa de inferioridad. Para que los sueños se hagan realidad, primero hay que tenerlos y procurar que congreguen a gente luchadora, capaz de avanzar porque crea en ellos y en la posibilidad de darle la vuelta en positivo a situaciones hasta entonces nunca abordadas.

“Catalexit”

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2018/01/20/catalexit/0003_201801G20P11994.htm
La Voz de Galicia. Habitación propia. Opinión
MARÍA XOSÉ PORTEIRO
20/01/2018 09:07 H

Cuando se equipara el fallido procés al brexit, se hace una comparación imposible. Para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se aplica el mecanismo previsto en el artículo 50 del Tratado, que puede concluir, en marzo del próximo 2019, con la salida de este Estado miembro de sus estructuras. Previamente habrá habido una decisión refrendada en una consulta legal -prevista y debidamente articulada- y está en marcha la negociación necesaria entre ambas partes en conflicto.

En la declaración unilateral de independencia no se partía de una situación manejable políticamente. No existe ninguna vía prevista para tal supuesto de secesión en el marco general del estado español y solo mediante una reforma constitucional podrá llegar a considerarse algo que, de ocurrir, tardará tiempo. Este empeño, que sigue vivo, está llevando a la sociedad catalana a una fractura de imprevisibles consecuencias, a su economía a los peores indicadores desde hace años, y al absurdo de que se considere a España (y a Cataluña) como ejemplos del peor populismo equiparándonos en la cumbre de Davos a Rumanía y Polonia.

Pagaremos un enorme precio antes de ver recuperadas la convivencia y la economía, por no hablar de la crisis abierta en nuestro sistema político, pero el sainete continúa. No procede la aplicación de la dispensa para votar o ser investido presidente a un Puigdemont ausente de sede parlamentaria, porque no está incapacitado para hacerlo y no existe una razón real de fuerza mayor que se lo impida. Ni está gestando, ni a punto de dar a luz, ni recluido en un centro hospitalario. Está dándose una vuelta por Bélgica a donde ha decidido trasladarse por su propia voluntad; nada que ver con la situación de Junqueras, que está en prisión. El expresident se autoproclama exiliado político sin pestañear ante su afrenta a la memoria de Castelao o del mismísimo Tarradellas, por citar dos grandes ejemplos.

Es una ocurrencia más de quienes utilizan a las instituciones como escenario para representar guiones que llevan por bandera la media verdad -e incluso la mentira- siempre que sirva al fin que se persigue: a saber, mantener el espejismo de una utopía incumplible, al menos por ahora, que se llama República independiente de Cataluña. No se recuerda operación semejante de filibusterismo institucional, a través de golpes de efecto, ausencia total de transparencia y falacias como carretas distribuidas por mentideros, noticieros y delincuentes cibernéticos, ya sin telón de acero.Allá cada cual con su responsabilidad.

Seguir inventando estratagemas para sustituir la verdad por la ilusión es precipitarse hacia la nada. Mientras tanto, la falta de asunción de responsabilidades políticas por el 3 %, la Gürtel, los Eres u otras miserias, seguirán impunes. Si la ciudadanía no se lo toma en serio y empieza a salir a la calle para que esto cambie, aviados estamos.

No hay tiempo que perder

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2018/01/15/tiempo-perder/0003_201801G15P12991.htm

La Voz de Galicia. Habitación propia. Opinión

MARÍA XOSÉ PORTEIRO 

Balance del procés: la derecha nacionalista del PDECat ha generado una crisis que deja escaldados a los independentistas por creerse el sueño que Carles Puigdemont convirtió en una pesadilla bufa. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, está en prisión por transgredir la ley que, como representante político, debería haber sido el primero en respetar y está pagando su delito con una dureza extrema. La izquierda anarco-nacionalista de la CUP roza la esquizofrenia ideológica pues no duda en apoyar a la derecha más oligárquica siempre que sea pro república, como si esta fuera a ser, por arte de magia, de izquierda y radical. La otra izquierda, llámese socialdemócrata, o socialista a la antigua manera, es decir, PSOE y Comunes, se han quedado sin discurso ante la eclosión sísmica de Ciudadanos, neoliberales puros y duros, no nacionalistas, rejuvenecidos y con el mayor número de escaños que jamás hayan obtenido en el Parlament. Y el PP casi desaparece en Cataluña, pero sale reforzado su Gobierno en España y ha conseguido poner a Mariano Rajoy al frente de la Generalitat.

 Este panorama era inimaginable hace tan solo tres meses y medio. La  hazaña secesionista ha sido nefasta para sus promotores porque no tenía fundamento, medios, ni estrategias realistas y realizables. La operación independentista se ha dado un tiro en el pie y pasará a un estado de letargo mientras se mantengan activos políticamente sus protagonistas. No en vano el ideólogo, Artur Mas, ha dado por segunda vez un paso al lado para volver a su bufete y defender otras causas, como buen Capitán Araña, que monta la tangana y se agazapa hasta ver el resultado. Si hubiera salido bien, sería gracias a él, pero como ha salido mal, la culpa es de los otros.

Hablando de culpas, Pablo Iglesias ha hecho una curiosa lectura de los malos resultados en Cataluña, porque reconoce que no lo hicieron bien sin explicar en qué consistió lo que estuvo mal. En el camino se le rompió el amor con Izquierda Unida y ha dejado a Ada Colau en una posición incómoda por demás, sabiendo que tiene que recomponer el perfil perdido y tal vez soñando con una Barcelona cada vez más ciudad estado, donde el mestizaje y el cosmopolitismo permitan un  voto cada vez más progresista y menos nacionalconservador. El espejismo de Miquel Iceta ha pasado al refrigerador y el inevitable cambio de liderazgo en el PP resulta irrelevante a tenor de los resultados que han cosechado.

Un puñado de votos

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/12/22/punado-votos/0003_201712G22P19991.htm

La Voz de Galicia. Habitación propia. Opinión
MARÍA XOSÉ PORTEIRO 

Inés Arrimadas es una ganadora indiscutible de la noche electoral catalana, que se hace espectacular si se tiene en cuenta que hace solo cinco años iba de número cuatro en la lista de Barcelona y que estas son sus terceras elecciones. Duplica a Miquel Iceta, multiplica por nueve los escaños de Xavier García Albiol, adelanta a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont… Además, en lo personal, se ha dado a conocer en toda España como una política fuerte, convencida, convincente y con un liderazgo innegable. Pero la situación poselectoral en Cataluña no da salida al conflicto que llevó a la aplicación del artículo 155. La acendrada costumbre del presidente español de dejar que los problemas maduren hasta su pudrición puede tener algo que ver con este resultado. El descalabro de su partido, que obtiene poco más de un puñado de votos y se va con la CUP al grupo mixto, merecen una reflexión profunda en el seno del PP y del gobierno de España, porque parece difícil conseguir un efecto peor para sus intereses. A saber: reforzamiento del independentismo pese a tener un candidato de vacaciones en Bruselas -que ni siquiera se dignó emitir su propio voto- y otro en la cárcel de Estremera; subida -pequeña, pero que frena su caída- de los socialistas del PSC; y, lo que peor lectura interna pueda tener; subida espectacular de Ciudadanos -sus herederos ideológicos de nueva generación- que consiguen ser el partido más votado aunque no estén en condiciones de gobernar.

 

Mariano Rajoy y su estrategia son los grandes perdedores. La cabeza de García Albiol podrá ser cortada como la del Bautista, o no. Pero eso ya es irrelevante. Todo el mundo sabe que la vicepresidenta ha salido tocada por su inútil mediación con el nacionalismo catalán que le encargó su jefe de filas. El sacrificio de Alicia Sánchez Camacho resultó ser a cambio de nada y ni siquiera el discurso del Rey ha servido para reforzar a un gobierno en minoría en el Congreso de los Diputados.

Después de los resultados de Cataluña es casi seguro que los presupuestos del gobierno español no tendrán el apoyo vasco y el de Ciudadanos saldrá más caro que en los anteriores. Las relaciones con el partido socialista dependerán de donde esté situado el tiovivo que las caracteriza y si sigue el malestar de Sánchez por la tomadura de pelo que le ha hecho Rajoy con el acuerdo para impulsar la reforma constitucional, probablemente se agríen cada vez más.

La inestabilidad política, económica y social es algo más que una hipótesis inmediata y no parece descabellado vislumbrar nuevas elecciones en España.

La República de Platón y el mito de la Caverna (Cataluña…)

http://www.mundiario.com/author/mariaxoseporteiro

Mundiario. Política. Opinión de María Xosé Porteiro

 Siguiendo esta lógica, hasta los más recalcitrantes patriotas españoles podrían declararse republicanos porque preferir un sistema político que no se sustenta en la monarquía no es patrimonio de los patriotas catalanes. Recuérdese a Franco, que no restituyó la Corona cuando pudo hacerlo, feliz de usurpar el gobierno de una nación que dejó de ser una república democrática para convertirse en dictadura, sin opción a regresar a la monarquía.

Precisamente, de todas las fantasías que jalonaron el procés y las que ahora marcan la hoja de ruta electoral del independentismo, la más surrealista y engañosa es la republicana. En primer lugar, porque independencia y república no son el ying y el yang de un mismo paradigma político –como tampoco lo son república y democracia–. Segundo, porque se sitúa al principio o al final de las intenciones de cada discurso, a conveniencia y según aconseje el termómetro de la oportunidad. Tercero, porque establece un falso dilema ya que el enfrentamiento es tanto una cuestión de régimen como de soberanía.

De repúblicas y de cavernas

Si no fuera porque sólo con escuchar al diputado Rufián tiendo a desconfiar del rigor intelectual de los inventores del proçés, pensaría que se está aplicando al pie de la letra el diseño de la república soñada por Platón. Pero Cataluña no se merece la fantasía de aquella ciudad-estado donde “sólo a los gobernantes pertenece el poder mentir, a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos en beneficio del Estado” y para cuya justificación se había de inventar un mito fundacional. Como en la alegoría de la Caverna, la luz de una hoguera produce sombras que simulan una realidad engañosa y superficial para distraer a los habitantes de la dura realidad de sus cadenas.

Sorprende que los partidos llamados constitucionalistas no se hayan preocupado por desmontar la falacia de un proyecto que se dice republicano para Cataluña, porque este 21 de diciembre no se vota monarquía o república. Las cartas que están sobre la mesa son la convivencia bajo el paraguas constitucional o echar gasolina en el incendio provocado por la oligarquía catalana, que no actúa sola, sino en compañía de otros. Oligarquía, al fin, que puede tener territorio pero que ni tiene patria ni le importa. @mundiario

 

Cataluña y el sexo

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/12/07/cataluna-sexo/0003_201712G7P19992.htm

La Voz de Galicia. Habitación propia. Opinión

MARÍA XOSÉ PORTEIRO
07/12/2017 09:04 H
En Comú Podem quiere legalizar la prostitución y darle cabida en el mercado laboral de Cataluña, hipotética nueva Holanda con barrio rojo, escaparates con reclamo hacia la calle y ciega ante derechos humanos fundamentales. No es la primera vez que estas formaciones -al igual de Ciudadanos, por cierto- se decantan por la legalización, pero ahora esta posición se someterá al voto de quienes podrán valorar si es coherente con la defensa de los derechos de las personas, consintiendo, favoreciendo y perpetuando que las mujeres traficadas sean desahuciadas de su sexualidad, de su ciudadanía y de su libertad. Existió siempre, se dice. Y se puede responder que también el incesto, el robo, el asesinato… pero no por ello se legalizan.¿Animará alguien a sus hijas a estudiar una formación profesional donde puedan aprender todas las variantes comerciales que la industria sexual considere demandables? ¿Se inscribirían en una oficina de empleo como trabajadora sexual o instarían a sus amigas, conocidas, o compañeras, a hacerlo? ¿Es un trabajo como otro cualquiera? No parece que haya empleos neutros en este campo. Y allí donde se ha normalizado y normativizado la industria del sexo, la carne ofertada siempre tiene nombre de mujer, las tramas mafiosas no solo no desaparecen, sino que crecen y no se logra que esta actividad alcance un lugar homologable en los estándares de dignidad exigibles al marco laboral.

La trata y tráfico de mujeres se mueve desde la pobreza y la falta de oportunidades en los lugares de origen hacia la primacía del poder del dinero en los de destino, donde todo se blanquea a su paso por caja. Los datos están a disposición de cualquiera: las mafias del proxenetismo mueven medio millón de mujeres solo en España, el país de la UE donde la demanda es mayor, crece y se da cada vez desde edades más tempranas. Por si esta reflexión se les hace demasiado feminista -que lo es- apelo al sentido común: ¿por qué no se legaliza el comercio de órganos trasplantados si la donación es voluntaria?El Partido Feminista, que forma parte de Izquierda Unida desde el 9 de enero del 2016, acaba de exigir la retirada de esta propuesta porque «la formación política que defienda la prostitución no merece la consideración ni de izquierda ni progresista ya que únicamente está apoyando y reforzando el machismo masculino que realiza su sexualidad mediante la humillación y la explotación de la mujer, el poder del capital, del patriarcado y de las mafias que se enriquecen con ello». Así que la señora Colau y los señores Domenech, Iglesias, o Garzón, y quienes la respaldan, pueden quedarse, visto lo visto, con sus contradicciones al aire. No hay mal que por bien no venga si sirve para que cada quien se retrate como lo que realmente es.

""

 

Miquel Iceta, el hombre supersónico

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/12/01/hombre-supersonico/0003_201712G1P15992.htm

La Voz de Galicia. Opinión. Habitación propia

María Xosé Porteiro 

Si estuviera en el equipo del aspirante socialista a la presidencia de la Generalitat, desplazaría a quienes se empeñan en reprimirle. Con él, llenaría de sonrisas la señera porque el sentido común y la defensa identitaria no están reñidos con la cordialidad ni con el buen humor. Y de eso Miquel Iceta va sobrado, como lo está su historia personal de humildad y progresivo refuerzo de la autoestima para llegar a la primera fila del PSC. Dice de si mismo que es el anti líder: un hombre calvito, bajito, gordito y felizmente gay, pero resulta que ese conjunto de características parece encandilar a una parte de la sociedad catalana -y de la otra- que está hasta las cejas de postureo y carismas prefabricados para cosechar éxitos mediáticos que el tiempo acaba poniendo en su lugar.

Más allá de la imagen cercana que proyecta, llama la atención su sereno y profundo compromiso ético con el respeto por los demás como dejaba reafirmado en la presentación de su candidatura, algo perentorio en este tiempo de fractura social de Cataluña consigo misma y con los demás. Resulta atractiva su inteligencia, intelectual y emocional, cuando dice desconfiar de las verdades absolutas y los dogmas que pretenden ahogar discrepancias porque «es preciso construir el nosotros desde el respeto y la comprensión del otro». Lo cual parece una propuesta necesaria contra el frentismo que polariza el debate de ideas a día de hoy.

La política es una actividad noble mientras no se invente algo mejor. El problema es su permeabilidad a los arribistas profesionales que dicen tener vocación de servicio público cuando solo buscan poner lo público a su servicio. Aquí el desorden de los factores sí altera el producto, y se necesita más que nunca gente cabal entre tanto desafuero, banquillo, desvanes llenos de billetes, paraísos donde guardan sus miserias fiscales nombres sonoros de nuestra vida pública o mentirosos orates buscando cambiar el eje del planeta para ponerlo a sus órdenes. Entre tanto aire viciado refresca encontrar personas en las que reconocernos. En ese sentido, Iceta, es puro ordinary people que sueña llegar a ser, algún día, el Mr. Farenheit que cantó Freddy Mercury.

Revisen los vídeos de su famoso baile de Don’t stop me now. Ante un Pedro Sánchez petrificado por el asombro, canta bajo la inmensa voz del vocalista de The Queen la letra de una canción con la que se siente identificado: «estoy pasándolo bien, soy una estrella fugaz que atraviesa el cielo como un tigre que desafía las leyes de la gravedad, como un coche de carreras cual lady Godiva atravesando el cielo casi a 200 grados. Por eso me llaman Sr. Farenheit, viajando a la velocidad de la luz: el hombre supersónico…».

Pues vale, Miquel. Olé tú. Pobre de quien haya perdido la capacidad de soñar porque no será capaz de ilusionar.